เหรียญเงินที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

800 บาท

เหรียญเงินที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย

สภาพสวยผิวเดิม ไม่ผ่านการใช้งาน

 

 

 

 

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียด

เหรียญเงินที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 1 เมษายน 2535 

กระทรวงมหาดไทยสถาปนาขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2435 มีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เป็นเสนาบดีพระองค์แรก และเป็นผู้วางรากฐานของระบบราชการไทยยุคใหม่แบบอย่างประเทศตะวันตก และเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่ใหญ่ที่สุดทั้งปริมาณงาน กำลังคน และทรัพย์สิน(ในรัชสมัย ร.5-ปัจจุบันก่อนมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับต่างๆและพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง ฯ ที่ปรับแยกออกมาเป็นกระทรวงต่างๆ ดังที่เห็นในปัจจุบัน) กระทรวงมหาดไทย จึงถือเป็นสัญญลักษณ์ของราชการฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหารคือกระทรวงกลาโหม และวันที่ 1 เมษายนของทุกปีนอกจากจะเป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ทางราชการยังถือเป็นวันข้าราชการพลเรือน อีกด้วย

เนื้อเงิน

ขนาด 3.0 ซม