เหรียญ 2 บาท ที่ระลึก ครบชุด 41 เหรียญ

900 บาท

เหรียญ 2 บาท ที่ระลึก ครบชุด  41 เหรียญ  พร้อมแผงเหรียญ พร้อมคำอธิบายรายการ

สภาพเหรียญ ไม่ผ่านการใช้งาน น่าสะสม นำไปใส่กรอบจะสวยมากๆ

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียด

เหรียญ 2 บาท ที่ระลึก ครบชุด  41 เหรียญ  พร้อมแผงเหรียญ พร้อมคำอธิบายรายการ

1.เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2522
2.ปีเยาวชนสากล ปี 2528
3.การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2528
4.งานปีต้นไม้แห่งชาติ ปี 2528
5.ปีสันติภาพสากล ปี 2529
6.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้านักวิจัย ปี 2529
7.100 ปี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปี 2530
8.5 รอบ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2530
9.72 ปี แห่งการสถาปนาการสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2531
10.100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ปี 2531
11.รัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2531
12.36 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ ปี 2531
13.72 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2532
14.100 ปี แห่งการสถาปนาศิริราชแพทยากร ปี 2533
15.90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2533
16.100 ปี กรมบัญชีกลาง ปี 2533
17.36 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ ปี 2534
18.80 ปี ของการกำเนิดลูกเสือไทย ปี 2534
19งานสุขภาพถ้วนหน้า ปี 2534
20รางวัลแมกไซไซ ปี 2534
21.64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2534
22.100 ปี แห่งวันพระราชสมภพ พระบรมราชชนก ปี 2535
23.100 ปี กระทรวงยุติธรรม ปี 2535
24.100 ปี กระทรวงมหาดไทย ปี 2535
25.100 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2535
26.5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2535
27.60 ปี รัฐสภาไทย ปี 2535
28.100 ปี การฝึกหัดครูไทย ปี 2535
29.50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2535
30.100 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันอัยการ ปี 2536
31.100 ปี สภากาชาดไทย ปี 2536
32.60 ปี กรมธนารักษ์ ปี 2536
33.100 ปี แห่งวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ปี 2536
34.60 ปี ราชบัณฑิตยสถาน ปี 2537
35.120 ปี สถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน ปี 2537
36.60 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2537
37.ปีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ปี 2538
38.ปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ปี 2538
39.50 ปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ปี 2538
40.100 ปี การพยาบาลไทย ปี 2539
41.กาญจนาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปี 2539

สภาพเหรียญ ไม่ผ่านการใช้งาน

น่าสะสม นำไปใส่กรอบจะสวยมากๆ  เป็นของขวัญวันปีใหม่ได้เลยครับ