ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ รุ่นที่ ๑ (ช้างแดง) ลายเซ็น สมหมาย ฮุนตระกุล –  นุกูล ประจวบเหมาะ เลขเรียง 100ใบ (ยกแหนบ)9-9

20,000 บาท

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ รุ่นที่ ๑ (ช้างแดง)  หมายเลข ๖ หลัก

๙หน้า-๙หนัง

ลายเซ็น สมหมาย ฮุนตระกุล – นุกูล ประจวบเหมาะ

สภาพไม่ผ่านการใช้งาน UNC 

 

มีสินค้าอยู่ 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร ๑๐๐ บาท แบบ ๑๒ รุ่นที่ ๑ (ช้างแดง)

ภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงเครื่องแบบจอมทัพ

ภาพประธานด้านหลัง พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จาลองจากพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ดอนเจดีย์ อาเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ลายน้า พระบรมฉายาลักษณ์ เส้นใยใส สีฟ้า พิมพ์ตัวอักษรขนาดจิ๋ว คาว่า “ประเทศไทย”

ขนาด กว้าง ๘.๐ เซนติเมตร ยาว ๑๕.๔ เซนติเมตร สีกระดาษ สีแดงอ่อน วันประกาศออกใช้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑

นำออกใช้ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑