ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๒ (ยกแหนบ) 100ใบ เลขเรียง

3,100 บาท

ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๒ (ยกแหนบ) 100ใบ เลขเรียง
หมวด 0 E 8242201 – 8242300   ลายเซ็น ประมวล-กำจร 
สภาพไม่ผ่านการใช้งาน

สินค้าหมดแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธนบัตร ๑๐ บาท แบบ ๑๒

ภาพประธานด้านหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ทรงเครื่องแบบจอมทัพ
ภาพประธานด้านหลัง พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช จาลองจากพระบรมราชานุสรณ์ ณ ลานพระราชวังดุสิต
ลายน้า  พระบรมฉายาลักษณ์
เส้นใย  สีส้ม พิมพ์ตัวอักษรขนาดจิ๋ว คาว่า “ประเทศไทย”
ขนาด กว้าง ๖.๙ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๒ เซนติเมตร
สีกระดาษ สีขาว

วันประกาศออกใช้  

ประกาศ  ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓

นำออกใช้ วันที่  ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓